Od 1 sierpnia 2015 r. można ustanowić obrońcę w postępowaniu w sprawie o wykroczenie już na etapie postępowania wyjaśniającego

Od 1 sierpnia 2015 r. można ustanowić obrońcę w postępowaniu w sprawie o wykroczenie już na etapie postępowania wyjaśniającego, nie zaś jak uprzednio dopiero na etapie postępowania przed sądem.

Nowelizacja, o której tu mowa stanowiła reakcję Sejmu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r., w którym to Trybunał orzekł o niezgodności art. 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z Konstytucją (http://otk.trybunal.gov.pl/orzec…/…/sprawa_lista_plikow.asp…).

Trybunału uzasadniając swoje orzeczenie słusznie podkreślił, że podejrzany, także w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, powinien mieć zapewnioną możliwość ubiegania się o prawo wglądu do materiałów zebranych w toku czynności wyjaśniających i stanowiących podstawę kierowanych wobec niego zarzutów. Brak jakiejkolwiek wiedzy o informacjach, które posiada organ procesowy, a także brak możliwości ustanowienia obrońcy na tym etapie postępowania oznaczał bowiem brak możliwości podjęcia skutecznej obrony.